Wójt Gminy Szaflary zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach „Programu współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018”.

Czas trwania konsultacji:

 • termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 17.10.2017 r.
 • termin zakończenia konsultacji na dzień: 31.10.2017 r.

Forma konsultacji:

 • złożenie propozycji, uwagi i opinii na formularzu poprzez:

 1. przesłanie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres: Urząd Gminy
  w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary,

 2. przesłanie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres e-mail: sekretariat@szaflary.pl,

 3. złożenie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Szaflary w godzinach jego pracy.

 • uczestnictwo w spotkaniu konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Szaflary,
  przy ul. Zakopiańskiej 18 w Szaflarach w sali nr 1 w dniu 30 października 2017 r.
  o godz. 
  18.00.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji Program współpracy może ulec zmianom.

Opinie anonimowe nie będą brane pod uwagę.

W załączeniu:

 1. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.
 2. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018”.
 3. Formularz do uwag i opinii.

Zapraszam na XL sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 30 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
 4. Przyszłość Geotermii na Podhalu – informacja na temat dotacji otrzymanej przez gminę Szaflary od NFOŚiGW na wykonanie odwiertu
  badawczo-eksploatacyjnego w kwocie 44 937 000 zł., na którą umowa została podpisana w dniu 26.09.2017 r. w Ministerstwie Środowiska w obecności Ministra Środowiska prof. dr hab. Jana Szyszki – wystąpienie zaproszonych gości.
 5. Wręczenie nagród Wójta dla dyrektorów i nauczycieli szkół z gminy Szaflary.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Informacja na temat utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szaflary.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia
  27 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
  i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary,
 2. zmiany uchwały nr XV/79/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szaflary zmienionej uchwałami
  nr XXXIII/157/2009 z dnia 3 marca 2009 r., nr XXXVIII/184/2013 z dnia
  4 listopada 2013 r., nr VI/29/2015 z dnia 23 lutego 2015 r., nr IX/59/2015
  z dnia 25 maja 2015 r., nr XXX/199/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
 3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w OSP Bańska Wyżna, stanowiącego własność gminy Szaflary na okres powyżej
  3 lat,
 4. zmiany Uchwały Nr VII/31/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Szaflary, zmienionej Uchwałą Nr XXV/177/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2016 r.,
 5. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie nadmorskiej na usuwanie skutków nawałnicy,
 6. zmiany uchwały Nr XXXVI/253/2017 z dnia 29 maja 2017 r. Rady Gminy Szaflary w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu,
 7. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady  Gminy Szaflary w dniu:  25 października 2017 roku (środa) o godz. 15:30 – Urząd Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

Tematyka posiedzenia

 1. Propozycje do projektu budżetu na 2018 rok w sprawach przynależnych komisji.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia
   27 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
   i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary,
  2. zmiany uchwały nr XV/79/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szaflary zmienionej uchwałami
   nr XXXIII/157/2009 z dnia 3 marca 2009 r., nr XXXVIII/184/2013 z dnia
   4 listopada 2013 r., nr VI/29/2015 z dnia 23 lutego 2015 r., nr IX/59/2015
   z dnia 25 maja 2015 r., nr XXX/199/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
 3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka