Dyżury Urządu Skarbowy w Nowym Targu w dniach:

 • 27 i 28 kwietnia 2017r.
 • 2 maja 2017r.

w zakresie obsługi podatników składających zeznania roczne.

Urząd Skarbowy w Nowym Targu w zakresie obsługi podatników chcących złożyć roczne zeznanie podatkowe PIT za 2016 rok będzie czynny:

 • w dniach 27 i 28 kwietnia 2017r. – od godz. 7.30 do 18.00

 • w dniu 2 maja 2017r. – od godz. 7.30 do 18.00 – TYLKO PRZYJMOWANIE ZEZNAŃ ROCZNYCH

Punkty kasowe w tut. Urzędzie również będą czynne.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu informuje, że 2 maja 2017 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej, co wynika z zarządzenia nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. W zamian tut. Urząd będzie otwarty w sobotę 13 maja 2017 r. Zmiany w czasie pracy obejmują całą administrację rządową (ministerstwa i urzędy centralne) oraz terenową (m.in. urzędy wojewódzkie, administracja skarbowa, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne).

Więcej informacji na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrówlink:

https://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/dni-wolne-od-pracy-w-urzedach-administracji-rzadowej

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Szaflary w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa części usługowej budynku usługowo – mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na przedszkole na dz. ewid. nr 3578/1 w Bańskiej Niżnej”

Nasz znak : PPGK.6733.4.2017.TB Szaflary, dnia 2017-04-24

Zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016 poz. 23 tj.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z  dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamia się, że na żądanie wnioskodawcy Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary reprezentowanej przez Wójta Gminy Szaflary z dnia 20.02.2017r., data wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy Szaflary 24.02.2017r., została wydana decyzja znak: PPGK.6733.4.2017.TB w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa części usługowej budynku usługowo – mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na przedszkole na dz. ewid. nr 3578/1 w Bańskiej Niżnej”

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na stanowisku ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu Gminy (poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00 , piątek od 8.00 do 15.00).

-Wójt Gminy Szaflary-

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szaflary w dniu: 9 maja 2017 roku (wtorek) godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary,  ul. Zakopiańska 18.

Tematy posiedzenia

 1. Kontrola i ocena sprawozdania z wykonania budżetu i zadań gospodarczych za 2016 rok.
 2. Wniosek o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Wójtowi za 2016 rok.

Przewodnicząca Komisji
Barbara Chramiec

Zapraszam na XXXV sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 24 kwietnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności szkół w gminie Szaflary.
 8. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały nr XVII/110/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach zmienionej uchwałą nr XXIV/167/2016 z dnia 30.05.2016 r.
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2016 rok
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach za rok 2016
 4. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Rady Gminy Szaflary
 5. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok
 6. przejęcia od powiatu nowotarskiego prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu: 20 kwietnia 2017 roku (czwartek) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

 1. Przygotowanie gminy na wypadek klęsk żywiołowych – stan ochrony przeciwpożarowej.
 2. Postępy w rozwoju sieci kanalizacyjnej.
 3. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2016 rok,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach za rok 2016
  3. zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Szaflary
  4. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok.
  5. przejęcia od Powiatu Nowotarskiego prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych
 4. Dyskusje, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

15:30Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady  Gminy Szaflary w dniu:  19 kwietnia 2017 roku (środa) o godz. 15:30 – Urząd Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

Tematyka posiedzenia

 1. Sprawozdanie z działalności szkół, przedszkoli za 2016 rok.
 2. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2016 rok.
 3. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały nr XVII/110/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach, zmienionej uchwałą nr XXIV/167/2016 z dnia 30.05.2016 r.
 4. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szaflary w dniu: 18 kwietnia 2017 roku (wtorek) godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary,  ul. Zakopiańska 18.

Tematy posiedzenia

 1. Kontrola wydatków na wyjazdy służbowe w 2016 roku.

 2. Informacja o składanych wnioskach dotyczących dotacji ze środków zewnętrznych.

Przewodnicząca Komisji
Barbara Chramiec