Zgodnie z § 1.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy (Rz. U. z 2016 r. poz. 2091)

Posiadasz drobiu lub innych ptaków zobowiązanych jest między innymi:

 • zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii miejsce, w którym je utrzymuje
 • utrzymywać drób i ptaki w zamkniętych obiektach lub innych miejscach uniemożliwiający kontakt ich z ptakami dzikimi
 • utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych do których mają dostęp dzikie ptaki
 • karmić i poić drób i ptaki utrzymywane w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami
 • wyłożyć mate dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków gdzie utrzymywany jest drób

Będą przeprowadzone kontrolę a za nieprzestrzeganie powyższych obowiązków przewidziane są kary administracyjne-pieniężne.

Zgłoszenie miejsc utrzymywania drobiu i innych ptaków

Zapraszam na XXXIII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 27 lutego 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach w 2016 r.
 7. Analiza wydatków w szkolnictwie w 2016 roku z rozbiciem na sołectwa
 8. Informacja na temat zmiany sposobu segregacji odpadów komunalnych od 01 lipca 2017 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
 2. poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
 3. opłaty prolongacyjnej
 4. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 5. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szaflary.
 6. ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary
 7. przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2017 roku.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu: 23 lutego 2017 roku (czwartek) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

 1. Zapoznanie się z planem wydatków przeznaczonych na rolnictwo.
 2. Lasy gminne.
 3. Informacja na temat zmiany sposobu segregacji odpadów komunalnych od 01 lipca 2017 r.
 4. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
  2. poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
  3. opłaty prolongacyjnej
  4. ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary
  5. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szaflary.
  6. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 5. Dyskusje, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

15:30Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady  Gminy Szaflary w dniu:  22 lutego 2017 roku (środa) o godz. 15:30 – Urząd Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

Tematyka posiedzenia

 1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach w 2016 r.
 2. Rozwój kultury, promocji i turystyki w Gminie Szaflary w ramach działalności GCKPiT w roku 2016 (plan na 2017 rok)
 3. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
  1. ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary
  2. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szaflary.
  3. przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2017 roku
 4. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szaflary w dniu: 21 lutego 2017 roku (wtorek) godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary,  ul. Zakopiańska 18.

Tematy posiedzenia

 1. Analiza wydatków w szkolnictwie w 2016 roku z rozbiciem na sołectwa.
 2. Kontrola wydatkowania środków Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach za 2016 rok
 3. Dyskusje, wolne wnioski

Przewodnicząca Komisji
Barbara Chramiec