Zapraszam na XXV sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 29 sierpnia 2016 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 6. Informacja Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017.
 9. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Szaflary za I półrocze 2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Najmu powierzchni reklamowej na dwustronnej tablicy reklamowej stanowiącej własność Gminy Szaflary na okres 3 lat
 2. Zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 3. Zmiany uchwały Nr XVII/115/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2015 w prawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szaflary w dniu: 23 sierpnia 2016 roku (wtorek) godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary,  ul. Zakopiańska 18.

Tematy posiedzenia

 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Szaflary za I półrocze 2016

 2. Realizacja projektów inwestycyjnych

 3. Dyskusja, wolne wnioski.

[collapse]

Przewodnicząca Komisji
Barbara Chramiec

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady  Gminy Szaflary w dniu:  24 sierpnia 2016 roku (środa) o godz. 15:30 – Urząd Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017.

Posiedzenie wyjazdowe

Proponowany porządek posiedzenia:

 • Szkoła Podstawowa w Borze 15:40
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach 16:00
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Niżnej 16:20
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej 16:40
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem 17:00
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Górnej 17:20
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej 17:40
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu 18:00

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka